poniedziałek, 10 grudnia 2018

Przygoda z POWER w CKZiU nr 2

Link prezentuje prezentację, która przedstawia naszą przygodę z programem POWER
https://drive.google.com/file/d/1e2kh46n7upSKSXFBm69nwtaHlS3gIaWo/view?usp=sharing

Prezentacja stażu w Nienburgu - listopad 2018


Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 już po raz kolejny wzięli udział w stażu zagranicznym. Kolejny projekt realizowany jest w ramach programu POWER umożliwił uczniom zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia.
Projekt 
Praktyka czyni mistrza, doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku poprzez wyjazdy na staże zagraniczne do Niemiec
realizowany jest w Centrum w roku szkolnym 2018/19 i zakłada wyjazd 3 grup na mobilności zagraniczne oraz rezultaty, które w ciągu roku będziemy prezentować na naszym blogu.

Projekt Szkoły z Oruni wśród najlepszych projektów edukacyjnych roku 2018


5 grudnia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród EDUInspiracje i EDUInspirator oraz EduInspiracje Media organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 2011 roku. Przyznane zostały 24 nagrody. Tegoroczny konkurs odbył się  pod hasłem „Podziel się sukcesem!”. Nasza szkoła otrzymała nominację w kategorii POWER-Edukacja zawodowa. Nominowany został projekt „Bądź praktykiem, nie teoretykiem-podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej”. I udało się! Podczas gali pani dyrektor odebrała nagrodę dla naszego centrum. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, bo główne autorki sukcesu nie odpoczywają lecz piszą kolejne wnioski i realizują wraz z młodzieżą kolejne projekty, w których wziąć udział może każdy uczeń.


Czego dotyczy konkurs EDUInspiracje:
Głównym celem konkursu jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
W trakcie konkursu Kapituła i eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji wybierają najbardziej wartościowe, szczególnie ze względu na  upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów działań, projekty dofinansowywane z programów zarządzanych przez FRSE. Cele konkursu to także  promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu, wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem, promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.
Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu. Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej przeprowadzają przedstawiciele  FRSE.
 realizatorki i pomysłodawczynie projektu pani Anna Jassak - nauczycielka języka niemieckiego i Joanna Sznajder-Stworzyjanek - nauczycielka przedmiotów zawodowych z panią Dyrektor Barbarą Mizerską
 Dyplom dla zwycięzcy
                                        Dyplom i statuetka EDUInspiracje

Realizatorki projektu z panią dyrektor:-)

Wywiad pogłębiony to odpowiedź na 14 pytań, które pozwoliły ekspertom stwierdzić, że to właśnie projekt „Bądź praktykiem, nie teoretykiem-podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska gwarancją zwiększenia szansy na zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej” został zwycięzcą w kategorii POWER edukacja zawodowa. 
Oto jak autorki projektu odpowiedziały na pytania pogłębionego wywiadu:
FRSE: Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu?
Projekt realizował priorytety programu, które mają wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Doprowadził on do nabycia przez beneficjentów – uczniów i absolwentów szkoły, praktycznych umiejętności, a jego głównym celem było podniesienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji uczniów do ich podwyższania i dalszego kształcenia się oraz podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie. Projekt zwiększył atrakcyjność kształcenia zawodowego w naszej szkole. Praktyczne działanie i nowoczesne wyposażenie niemieckich placówek umożliwiło uczniom poznanie współczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także poszerzenie wiedzy i porównanie jej z wiadomościami zdobytymi w trakcie nauki w szkole, otwarcie na świat i wyzwania oraz życie we współczesnej Europie.
FRSE: Jakie projekt ma znaczenie dla beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?
Projekt pozwolił beneficjentom zdobyć nowe umiejętności zawodowe oraz te związane z gotowością zmian zawodowych i personalnych, samodzielnego podejmowania decyzji, szybkiego przystosowywania się do nowego otoczenia, jak również odnalezienia się w nowym środowisku i obcym kraju. Udział w projekcie był dla jego uczestników lekcją historii i tolerancji, podczas której mogli zetknąć się z wielokulturowością i przełamać stereotypy.
Nastąpiła także wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy opiekunami stażystów, a nauczycielami niemieckimi, w zakresie bezpośredniej obserwacji zajęć i przekazania sobie informacji, związanych z realizowaniem szkolnictwa zawodowego. Udział w projekt to zwiększenie sprawność posługiwania się językiem obcym zawodowym.
Cele projektu były współbieżne z polityką regionalną w zakresie podniesienia poziomu wykształcenia, zwiększenie szans na zatrudnienie przez zwiększenie mobilności mieszkańców regionu i poprawę znajomości języków obcych.
FRSE: W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów?
Cały przebieg stażu można było obserwować na szkolnym fan page na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczano informacje o realizacji projektu i działaniach stażystów w postaci krótkich postów, zdjęć czy filmików. Informacje pojawiły się także na szkolnej stronie internetowej. Ważną formą dzielenia się doświadczeniami ze stażu były spotkania nieformalne w czasie których uczestnicy zapoznali swoich rówieśników ze szkoły z przebiegiem projektu, tym co zobaczyli i przede wszystkim czego się nauczyli w zagranicznych ośrodkach. Powstały także prezentacje prezentowane uczniom szkół niższego szczebla podczas Dni Otwartych Szkoły, promocji szkoły oraz osobą odwiedzającym szkołę podczas innych imprez okolicznościowych organizowanych na terenie placówki i przez miasto Gdańsk. W celu dzielenia się rezultatami powstała i na bieżąco aktualizowana była galeria zdjęć na szkolnym facebooku, opracowane zostały także artykuły, do czasopism branżowych, które prezentowały projekt oraz jego rezultaty.
FRSE: Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta?
Najbardziej widocznymi rezultatami naszego projektu były trwałe, stałe elementy małej architektury, które powstały w otoczeniu szkoły. Są to gabiony, które beneficjenci wykonywali w Niemczech, a następnie na terenie szkoły. Stanowią one element dekoracyjny terenu na zewnątrz placówki zarówno organizacji partnerskiej DEULA Nienburg, jak i beneficjenta. Drugim stałym elementem jest oczko wodne, które beneficjenci stażyści zaprojektowali, a następnie, przy wsparciu społeczności szkolnej uczniów innych klas, nauczycieli, dyrekcji zbudowali. Oczko wodne stanowi element „małej” retenecji i wzbogaca teren przyległy do szkoły oraz cieszy się zainteresowaniem społeczności szkolnej oraz lokalnej. Oczko wodne, którego rewitalizację uczniowie wykonali na stażu w ośrodku ILLUT stanowi naturalny mały zbiornik retencyjny suchy, zbierający wody opadowe. Jego przydatność została sprawdzona podczas dużych opadów w okolicy, zbiornik skutecznie ochronił ośrodek szkoleniowy ILLUT przed zalaniem.
FRSE: Jaka była forma ich upowszechnienia?
Istotnym elementem upowszechniania naszego projektu oraz jego rezultatów był fakt, że w wykonaniu gabionów i oczka wodnego brali udział uczniowie z różnych klas oraz pracownicy szkoły. Uczestnicy stażów byli wprowadzającymi swoich kolegów w tajniki procesów, które miały na celu powstanie gabionów czy oczka wodnego, w ten sposób rezultat stażu został rozpowszechniony wśród społeczności szkolnej. Uczniowie, którzy nie byli na stażu bardzo identyfikują się z oczkiem wodnym i dbają o jego prawidłowy stan. Jest to bardzo istotne w procesie kształcenia zawodowego. Kolejnym zaplanowanym krokiem w celu utrzymania i pielęgnowania obiektu jest montaż oświetlenia oraz posadzenie roślinności wodnej i ogrodzenie terenu. Gabiony przedstawione były absolwentom szkoły podczas zajazdu 70-lecia i na stałe wkomponowały się w otoczenie szkoły jako element dekoracyjno- ochronny.
Postęp i przebieg prac można było na bieżąco śledzić na szkolnej stronie Facebook oraz w szkolnych gablotach i prasie branżowej.
FRSE: Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko?
Uczestnictwo wpłynęło na rozwój osobisty uczniów, na ich motywację do dalszej nauki, zwiększyło komunikatywność i asertywność. Oprócz wymiernych korzyści kształcenia zawodowego płynących z uczestnictwa w projekcie uczniowie poznali kulturę i zwyczaje innych narodowości. Wyjazd wpłynął na integrację grupy, wzmocnił jej wrażliwość i tolerancję religijno-kulturową, ponieważ uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą przebywającą w ośrodku szkoleniowym. Zwiększyła się także motywacja do nauki i podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie a także gotowość do zmiany zawodu czy podjęcia pracy za granicą.
Dodatkowo proces związany z projektowaniem i wykonaniem oczka wodnego, pomógł uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia z przedmiotów zawodowych i wpłynął na podwyższenie ocen. Z tym rezultatem utożsamia się cała społeczność szkolna a także środowisko.
Realizacja projektu ma to istotny wpływ na podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego i szkoły w środowisku.
FRSE: Czy działania były inspiracją dla innych?
Działania związane z realizacją naszego projektu były prezentowane podczas konferencji i spotkań nauczycieli ze szkół, które składają wnioski i chcą brać udział w projektach. Trwałe rezultaty projektu to także inspiracja dla innych – uczniów, pracowników szkoły do działania np. gabiony jako element dekoracyjny czy oczka jako elementu małej retencji. Przy współpracy z firmą branżową, wspierającą szkołę powstał pomysł założenia ogrodu deszczowego, który ma zostać zrealizowany w przyszłości w otoczeniu szkoły, a wpisuje się w plan gospodarki wodami opadowymi i w program „małej” retencji w mieście.
FRSE:Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?
Realizacja projektu przez szkołę zachęciła młodzież do większego zaangażowania w naukę języków obcych oraz kierunkowych przedmiotów zawodowych. Jest to spowodowane formalną możliwością uczestnictwa w kolejnych projektach Erasmus+ czy POWER. Gdy wraca zadowolona grupa ze stażu, uczniowie chcą ponownie wyjechać, ale inni też bardziej się starają („poprawiają” oceny szkolne), ponieważ zazdroszczą kolegom, którzy wrócili.
Ponadto, realizacja projektu okazała się doskonałą promocją dla szkoły wśród potencjalnych kandydatów. Podczas wizyt promujących naszą placówkę w gimnazjach, wiele osób pytało, czy takie projekty będą nadal realizowane przez szkołę i czy każdy uczeń może brać w nich udział. Wszyscy, łącznie z rodzicami uczniów wyjeżdżających, byli zaskoczeni, że jest to bezpłatne. Dla większości rodzin poniesienie wydatku na wyjazd dzieci jest barierą niemożliwą do przekroczenia dlatego bezpłatna forma stażu jest dla nich bardzo często jedyną możliwością wyjazdu poza miejsce zamieszkania.
FRSE:Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?
Istotnymi rezultatami naszego projektu są trwałe elementy małej architektury, które na stałe wkomponowały się w otoczenie szkoły gabiony i oczko wodne. Elementy te wymagają stałej konserwacji ich utrzymania zatem stały się dobrem ogólnym społeczności szkolnej, a także naturalnym środkiem dydaktycznym, który pomaga uczniom zgłębiać tajniki ochrony i inżynierii środowiska. Ponadto w ich utrzymanie angażuje się cała społeczność szkolna zarówno uczniowie jak i kadra pedagogiczna oraz administracja – uczniowie i grono pedagogiczne oraz kadra odpowiedzialna za stan otoczenia szkoły dbają o estetykę tych obiektów. Są to również przedsięwzięcia długofalowe jak np. montaż oświetlenia czy kaskady przy oczku wodnym, czego nie przewidywał projekt. Wymaga to angażowania się wielu osób.
Słowniki terminologiczne są doskonałym środkiem dydaktycznym i pomocą dla nauczyciela języka niemieckiego w prowadzeniu zajęć z języka niemieckiego zawodowego.
FRSE: Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?
Wartość dodaną stanowią trwałe rezultaty, które stanowią wspólne dobro i wykorzystywane są i będą przez kolejne klasy, nauczycieli oraz społeczność lokalną czy gości korzystających z terenu szkolnego. Istotny jest tu też proces uczenia się. Beneficjenci uczą swoich kolegów, którzy w przyszłości będą mogli uczestniczyć w podobnych projektach. Rezultaty wymagają pielęgnacji i opieki, która wpisuje się w proces kształcenia zawodowego.
Dodatkowo powstały trwałe środki dydaktyczne.
FRSE: W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty?
Rezultaty projektu w formie elektronicznej: prezentacje, zdjęcia, filmy wykorzystywane są podczas działań promocyjnych szkoły:  Dni Otwartych, Targów Szkół, Gdańskiego Tygodnia Zawodowca, Pikniku Naukowego czy festynu Rodzinnego na Oruni. Wtedy tez beneficjenci maja możliwość zaprezentowania czego się nauczyli i jak przebiegał staż. Ważnym elementem są spotkania nieformalne w czasie których uczestnicy opowiadają o przebiegu projektu i stażu  w zagranicznych ośrodkach.
Rezultatem projektu jest też blog i galeria zdjęć na facebooku. Nauczyciele przedmiotów zawodowych a także nauczyciel języka niemieckiego jako środek dydaktyczny w czasie lekcji może wykorzystywać powstałe słowniki, materiały te tez wykorzystywane są w trakcie zajęć przygotowawczych do kolejnych wyjazdów stażowych.
Ważnym rezultatem wykorzystywanym podczas zajęć są gabiony i oczko wodne, które pomagają uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia zawodowe a dodatkowo tworzą element małej architektury terenu wokół szkoły.

FRSE: Jak są one postrzegane przez innych?
Potencjalni kandydaci do szkoły zainteresowani są możliwością uczestnictwa w projektach. Absolwenci szkoły, podejmujący pierwsze prace wracają z informacją o dużym zainteresowaniu odbytym stażem wśród pracodawców, którzy doceniają zaangażowanie uczniów oraz doświadczenie poparte dokumentami Europass. Dla osób wkraczających na rynek pracy doświadczenie zdobyte na stażu jest niewątpliwym atutem i często czynnikiem decydującym o zatrudnieniu przez potencjalnego pracodawcę. Rezultaty trwałe stanowiące elementy małej architektury wkomponowane w otoczenie szkoły cieszą się zainteresowaniem zarówno gości, jak i mieszkańców społeczności lokalnej, którzy z wielkim zaciekawieniem patrzyli i patrzą na te obiekty i ich rozwój, szczególnie dotyczy to oczka wodnego. Absolwenci odwiedzający szkołę tez z zaciekawieniem patrzą na ten obiekt, który w istocie jest udziałem szerokiej społeczności szkolnej i będzie służył kolejnym pokoleniom. Z podziwem o naszym rezultacie wypowiadają się goście.
FRSE: Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?
Rezultaty w postaci obiektów malej architektury są trwałymi środkami i będą one służyły kolejnym pokoleniom. Także słowniki i prezentacje mogą być wykorzystywane przez kolejnych nauczycieli i uczniów.
Przykładem przenoszenia rezultatów wśród innych osób jest fakt że oczko zaprojektowali beneficjenci, a jego wykonanie było udziałem zarówno beneficjentów jak i szerszej społeczności szkolnej każdy chciał mieć swój udział w jego utrzymaniu. Specyfika tego obiektu też wymaga zaangażowania wielu osób, wielu pokoleń, aby mogło to prawidłowo funkcjonować nie tylko jako środek dydaktyczny ale element „małej” retencji. Funkcja ta powoduje, że obiekt wpisuje się w program „małej” retencji i gospodarowania wodami Gdańskich Wód firmy prowadzącej gospodarkę wodną w mieście Gdańsku. Stad też zrodził się pomysł stworzenia ogrodu deszczowego w otoczeniu szkoły.
FRSE: Dodatkowe uwagi
Realizacja projektu stanowi niewątpliwe wartość dodaną w planie realizacji zadań edukacyjnych szkoły. Daje on możliwość lepszego poznania uczniów – beneficjentów i obserwacji ich rozwoju podczas projektu. Bardzo istotne były praktyczne umiejętności i działania, które nie były możliwe w otoczeniu szkoły jak np. użytkowanie maszyn. Wpłynęło to na uczniów, którzy potem w Polsce wzięli udział w kursie dającym uprawnienia do obsługi np. koparki. Bardzo istotna w całym projekcie była motywacja beneficjentów i doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych. Udział w projekcie stanowił bezcenną wiedzę zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli-opiekunów grupy. W czasie pobytu na stażu młodzież uczy się nie tylko wykonywania powierzonych obowiązków, ale także języka wykorzystywanego w praktyce zwiększa swoje kompetencje komunikacyjne niezbędne w rozwoju zawodowym. Dokument Europass Mobility, potwierdzający udział w stażu,  daje znak zielone światło dla pracodawców sygnalizujący gotowość potencjalnego pracownika do podróżowania i pracy poza granicami Polski.
Podczas realizacji projektu i pobytu w ośrodkach szkoleniowych beneficjenci oprócz nabywania 

sobota, 1 grudnia 2018

Piknik Naukowy dla uczniów szkół szkół podstawowych, przedszkolaków i mieszkańców Oruni


7 czerwca 2018 roku w godzinach 10.00 - 14.00 odbył się w naszej szkole PIKNIK NAUKOWY. Podczas tego wydarzenia dziedziniec przed Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku zamienił się w wielkie laboratorium.

W czasie imprezy pt."Piknik ze Skłodowską i Einsteinem" odbyły się pokazy ciekawych reakcji chemicznych, doświadczeń fizycznych oraz można było rozwiązać zagadki matematyczne i ekologiczne.
Na Pikniku każdy  mógł poczuć się naukowcem. Uczniowie prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy, a uczestniczy staży w ramach projektu Technik Technologii Żywności-zawód o wielu możliwościach prowadzili pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i częstowali zdrowymi przekąskami. Na zmęczonych czekała Strefa Relaksuw której  można było odpocząć na zielonej trawce.
Nasz Piknik odwiedzili zarówno uczniowie gdańskich szkół oraz mieszkańcy Oruni.
Według wyliczeń nasz Piknik odwiedziło ponad 250 osób.
 Stoisko ze zdrową żywnością na Pikniku Naukowym

 Piramida Żywienia i pogadanki dotyczące zdrowego żywienia i stylu życia


 Coś zdrowego i pysznego na ząb


Baristyka

Prezentujemy tutaj zasady i możliwości przyrządzania kawy.
Jedną z umiejętności, jaką nabyli stażyści w trakcie stażu były podstawy serwowania i przygotowywania kawy oraz obsługa sprzętu do jej parzenia.
Oto kilka linków:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.czajnikowy.com.pl%2Ftematy%2Fodcinki-czajnikowy-tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Cx5X4vGT_KbH6FCgIkhSDepZa7m0wVGW9ZOJnUU1f8M0K41yhPQ29JRM&h=AT23cWTBTF1aejWsU7P-LEsdOYgqx9TtIpr3N1dp7yZ-TyOH6VdqBCWr7LAGPvhKDbV3AZ1htOMjvx3f0hKEvSSyVVySCqDcu5dTl_sypJ848DVy8z37owskmxswibHIvbY

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkawowy.guru%2F%3Ffbclid%3DIwAR00A8NiFpmoganAeYjHPS2fneXyrimmmXspWWJYF1S2SwNmI8eNR_3mBkU&h=AT23cWTBTF1aejWsU7P-LEsdOYgqx9TtIpr3N1dp7yZ-TyOH6VdqBCWr7LAGPvhKDbV3AZ1htOMjvx3f0hKEvSSyVVySCqDcu5dTl_sypJ848DVy8z37owskmxswibHIvbY


Niemieckie ciasta

Przepisy na ciekawe niemieckie ciasta, które uczniowie przygotowywali podczas stażu pod okiem Mistrzyni z hanoweskiej Szkoły Gotowania.
Poniżej prezentujemy przepisy, oczywiście w języku niemieckim zatem doskonały sposób do powtórki języka niemieckiego a zdjęcia przedstawiają jakie pyszne ciasta. Zatem tłumaczymy i przygotowujemy:

A oto zdjęcia naszych stażystów, którzy pod okiem Mistrzyni własnoręcznie przygotowywali te pyszne ciasta. Na koniec oczywiście była degustacja:A oto link do zasad związanych z dekorowaniem ciast:
https://www.garneczki.pl/blog/dekorowanie-tortu-krok-po-kroku/?fbclid=IwAR37q4EGzwR9ES5FDhx-cC7AqRLPp6lFi5NwN_SCkk07mLMBTTBQFfbBAD4


środa, 28 listopada 2018

Linki do stron dotyczących zdrowego stylu życia i odżywiania się i przepisy

W ramach projektu Technik Technologii Żywności zawód o wielu możliwościach na europejskim rynku pracy uczniowie wyszukiwali ciekawych stron, które mogą stanowić pomocny materiał dla osób chcących zdrowo się odżywiać.
http://www.izz.waw.pl/pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkcalmar.com%2Fdietetyk%2Fblog%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iI6u71GDY6rZYhTVNQrn1WAzUlFPjs2R7VHDa3f6Rl2ryMV-gmNVPwuM&h=AT39H7rc6ARGtdnyWSRBJXkilvFfZFnr234XogGv3AUweDLLypxR0GIsv_9i2gsaAca9Ak1yqz0Val8-xG-gaMIge6jkH9MCf1UBbNU_pknM4JPAWJZxbb72B60WJ7dYUN4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.drlifestyle.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xxf62yJzJh7B0o9ntk97eCsHQbB1GO8vjep877PQ68s5vGYL5VX7sz5U&h=AT39H7rc6ARGtdnyWSRBJXkilvFfZFnr234XogGv3AUweDLLypxR0GIsv_9i2gsaAca9Ak1yqz0Val8-xG-gaMIge6jkH9MCf1UBbNU_pknM4JPAWJZxbb72B60WJ7dYUN4


W poście tym będą dodawane także linki do stron z ciekawymi przepisami.
Przepis na humus:

Hummus
Jak przyrządzić hummus idealny? Sekretem jest odpowiednia proporcja pasty tahini, lodowata woda oraz…gotowanie ciecierzycy z łyżeczką sody oczyszczonej. To właśnie dzięki sodzie można otrzymać odpowiednio miękką ciecierzycę w czasie krótszym niż pięć albo siedem godzin.
Jeśli zasmakuje wam klasyczny hummus, spróbujcie hummusu buraczanego, dyniowego, pomidorowego, bazyliowego lub fasolowego. Wystarczy dodać te produkty do przepisu podstawowego.

 • Czas przygotowania: 1 godzina + noc namaczania


Składniki na pojemnik o objętości około 1 litra:
1 szklanka suchej ciecierzycy
1 szklanka jasnej pasty tahini
⅓ szklanki lodowatej wody
3 łyżki soku z cytryny
3 ząbki czosnku
2 łyżeczki sody oczyszczonej
sól
do posypania: dobra oliwa, posiekania pietruszka, słodka papryka, orzeszki piniowe albo zatar
Przygotowanie:
 1. Dzień przed przygotowywaniem hummusu ciecierzycę zalać zimną wodą z łyżeczką sody, powinno być przynajmniej dwa razy tyle tyle wody ile ciecierzycy. Zostawić na noc.
 2. Następnego dnia ciecierzycę odcedzić i opłukać. Zalać dużą ilością świeżej wody, dodać łyżeczkę sody i zagotować. Gotować przez około 40 minut lub do czasu, kiedy pojedyncze ziarenko cieciorki z łatwością będzie dało się rozgnieść w palcach i będzie maślane w środku – nie może być białe i suche wewnątrz. Jeżeli ciecierzyca nie będzie dostatecznie ugotowana, to hummus będzie klapą.
 3. Ugotowaną cieciorkę odcedzić i dokładnie opłukać. Przełożyć do naczynia blendera, dodać tahinę, sól, sok z cytryny i czosnek i wszystko zmiksować na bardzo gładką pastę. Na zwyczajnym, domowym blenderze zajmuje to około 2-3 minut – jest gotowe, kiedy pasta jest aksamitna i nie ma żadnej grudki.
 4. Do gęstej sezamowo-ciecierzycowej pasty dolewać powoli lodowatą wodę cały czas miksując. To najprzyjemniejszy moment całego procesu – nagle hummus zmienia kolor i nabiera przyjemnej, aksamitnej konsystencji. Ucierać hummus przez kolejne 2-3 minuty lub do momentu, aż woda idealnie połączy się z pastą i całość zmieni się w jasny, gładki krem.
 5. Przełożyć gotowy hummus do miski i posypać ulubionymi dodatkami –  obowiązkowo chlust oliwy, posiekana pietruszka, a czasem jeszcze sumak albo słodka papryka. Jeść z pitą, pieczywem lub świeżymi warzywami, przechowywać szczelnie zamknięty w lodówce do 5 dni.
Porady:
 • Ciecierzyca na hummus musi być bardzo miękka, w przeciwnym wypadku hummus będzie wodnisty i grudkowaty – dlatego nie można zastąpić ugotowanej ciecierzycy tą z puszki.
 • Bardzo ważny jest też wybór tahiny, która musi być jasna, kremowa i delikatna. Dlatego najlepiej wybierać izraelskie lub libańskie tahiny.
 • Do przygotowania hummusu najlepiej użyć dużej miski i ręcznego blendera – blender kielichowy może nie poradzić sobie z gęstą i twardą masą.

Ciekawe pomysły na koktajle smoothie:-)
Poniżej przedstawiamy możliwości przygotowania smoothie, w zależności jak je przygotowujemy w sokowirówce czy blenderze i jaką konsystencję wolimy można jako bazę użyć soku jabłkowego lub pomarańczowego. Oto kilka propozycji:

 • Pomarańczowy
 • Marchwiowy
 • Papeye (papaja, mięta, jabłko, szpinak)
 • Dopalacz (gruszka, jabłko, imbir, winogrona)
 • Truskawkowa Przygoda (truskawki, pomarańcza, miód)
 • Różowa Wariacja (maliny, gruszka, ananas, pomarańcza)
 • Eliksir Młodości (acai, truskawki, jabłko)
 • Kofeina (acai, guarana, truskawki, jabłko)
 • SPA (szpinak, jabłko, awokado, ananas)